Структура наукової статті повинна обов’язково містити такі неодмінні елементи:

1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями.

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор, в яких розглядають цю проблему і підходи її розв’язання. При цьому виділити невирішені частини загальної проблеми, яку досліджують у статті.

3. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.

4. Формулювання цілей статті (постановка завдання).

5. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням здобутих наукових результатів.

6. Висновки із цього дослідження і дальші перспективи в цьому напрямку.

Бібліографічний список. Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела: наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].

Стаття повинна містити анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами, а також переклад назви статті на англійську мову. Обсяг анотації – мінімум 5 речень, кількість ключових слів – мінімум 5 слів; індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки); рубрику журналу; прізвище та ініціали автора(-ів), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи/навчання.

Мова публікацій: українська, російська, англійська.

Технічні вимоги:

1. Обсяг статті – від 10 до 20 сторінок, формату А4 (297 x 210), ліворуч – 25 мм, праворуч, зверху та знизу – 20 мм, набраних в редакторі Microsoft Word.

2. Увесь текст статті, бібліографічний список, анотації тощо друкують шрифтом Times New Roman, розмір – 14 пт, інтервал - полуторний.

3. Якщо стаття містить таблиці і (або) ілюстрації, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір – 12 пт. Розмір таблиць та ілюстрацій не повинен бути більше ширини сторінки.