Тематична рубрика: Теорія та історія державного управління

УДК 336.225.2(477)

ГЕНЕЗИС ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ІНКЛЮЗИВНОЮ ОСВІТОЮ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ І В УКРАЇНІ

GENESIS AND TRENDS OF DEVELOPMENT OF STATE ADMINISTRATION

OF INCLUSIVE EDUCATION OF PERSONS WITH SPECIAL NEEDS

IN FOREIGN COUNTRIES AND IN UKRAINE

Федан Я.І.

к. наук з держ. упр., асистент кафедри

педагогіки та соціального управління

Національний університет «Львівська політехніка»

У статті теоретично узагальнено розвиток системи інклюзивної освіти в Україні. На основі аналізу, узагальнення й систематизації наукових джерел висвітлено шляхи та тенденції розвитку державного управління інклюзивною освітою осіб з особливими потребами у зарубіжних країнах і в Україні.

Ключові слова: державне управління, інклюзія, інклюзивна освіта, діти з особливими потребами.

В статье теоретически обобщено развитие системы инклюзивного образования в Украине. На основе анализа, обобщения и систематизации научных источников освещены пути и тенденции развития государственного управления инклюзивным образованием лиц с особыми потребностями в зарубежных странах и в Украине.

Ключевые слова: государственное управление, инклюзия, инклюзивное образование, дети с особыми потребностями.

The article theoretically generalizes the development of the system of inclusive education in Ukraine. Based on the analysis, generalization and systematization of scientific sources, the ways and tendencies of the development of public administration of inclusive education of persons with special needs in foreign countries and in Ukraine are highlighted.

Key words: public administration, inclusion, inclusive education, children with special needs.

Постановка проблеми у загальному вигляді.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.

Мета статті.

Виклад основного матеріалу.

Висновки.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Бондар В. Чи приживеться північноамериканська модель інклюзії в Україні? Рідна школа. 2012. № 8–9. С. 20–27.