Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 17/2020

Титул

Зміст

 

СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Костенко Д.М.
ВЗАЄМОДІЯ ВЛАДИ З НЕУРЯДОВИМИ АНАЛІТИЧНИМИ ЦЕНТРАМИ У ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

Кушнір В.О.
АНАЛІЗ ДОСВІДУ ОБОРОННИХ ВІДОМСТВ КАНАДИ ТА США ЩОДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ У ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Чигринський В.А.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ КОМПАРАТИВНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО І ВІТЧИЗНЯНОГО ДОСВІДУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

 

СЕКЦІЯ 2 МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Безена І.М.
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ТА МЕХАНІЗМИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Бєлікова К.Г., Потеряйко С.П.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНАМИ УПРАВЛІННЯ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Бондарчук Н.В.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Венгер І.О.
ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ

Доллiнер П.Я.
ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРИ ОКРЕМИХ ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇН

Домбровський К.Г.
ДЕФІНІЦІЯ «УСИНОВЛЕННЯ» ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ

Лелеченко А.П.
УТВЕРДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ІМПЕРАТИВУ У ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЯК ОСНОВИ ДЛЯ ІНІЦІЮВАННЯ ЕКОЛОГО-ОРІЄНТОВАНИХ ІННОВАЦІЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Лукін С.Ю.
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПУБЛІЧНОГО ПРОСТОРУ

Максимова А.Я.
ГЕНЕЗИС ПАРАДИГМИ ДЕМОКРАТИЧНОГО ТРАНЗИТУ ЯК МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ

Мойсіяха А.В.
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАДНИК МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СОЦІОГУМАНІТАРНІЙ СФЕРІ

Прав Ю.Г.
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В БУДІВНИЦТВІ: ПОБУДОВА КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР І СТВОРЕННЯ ПАРТНЕРСТВ

Риков В.В.
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ГАРАНТІЙ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Рикова Н.В.
ДЕРЖАВНА ВЛАСНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН: КЕЙС ПОЛЬЩІ

Romaniuk V.A., Starodubtsev S.O., Lazutskyi A.F.
RESEARCH OF MILITARY ORGANIZATION MANAGEMENT ON DIFFERENT STAGES OF FUNCTIONING

Терещенко Д.А.
ОСНОВНІ СКЛАДНИКИ КОМПЛЕКСНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Харченко Т.О.
ОБҐРУНТУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ У СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Хмелюк В.С., Білик О.І., Подольчак Н.Ю.
СИСТЕМА ОСВІТИ В УКРАЇНІ, НАПРЯМИ ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ

 

СЕКЦІЯ 3 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

 

Бойко О. П.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

Овчар Н.П.
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В КАНАДІ

 

СЕКЦІЯ 4 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

 

Брус Т.М.
НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Копанчук В.О.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СУТНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ: АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Панченко О.А.
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ ЯК СКЛАДНИК РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

Сокур Н.В., Петровський Я.Л.
СТАНОВЛЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ: ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ

Фердман Г.П.
ЗАГРОЗИ ТРАНСПОРТНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ ЗА УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

 

РЕЦЕНЗІЇ

 

Мищак І.М.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ЗУБЧИКА ОЛЕГА АНАТОЛІЙОВИЧА «ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДЕРЖАВИ В ПЕРСПЕКТИВІ ПОЛІТИЧНОГО ЧАСУ (ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ)»

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ