Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 24/2021ТитулЗмістСЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Богату С.І.
СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В СТОМАТОЛОГІЧНІЙ ГАЛУЗІ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Корнієвський С.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДНИКІВ МЕТОДОЛОГІЧНОГО БАЗИСУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

Мельничук О.В.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ

Сидоренко Н.О., Шкурат І.В.
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЯКОСТІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ЦЕНТРАЛЬНИМИ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

Соколов О.Є.
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ПОДОЛАННЯ КРИЗ ІНСТИТУЦІЙНИМИ СТРУКТУРАМИ ЄС

СЕКЦІЯ 2МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Бондарчук Л.В., Ясенчук Ю.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОСВІТИ

Вяхірєв М.О.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СФЕРИ ПЛАНУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО РОЗВИТКУ ГРОМАД У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ТА АДМІНІСТРУВАННІ

Гребоножко Є.П.
ЛЮДСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ПОДАЛЬШОГО СТАНОВЛЕННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

Доценко Т.А.
АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ ПРАКТИК УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ КАР’ЄРОЮ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Ісраел Олувасейідайо Ідріс, Попова Т.О.
СИСТЕМНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Комнатний С.О.
ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ВИРІШЕННЯ КЛЮЧОВИХ ПРОБЛЕМ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Котляр Л.І.
ВІДКЛАДЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ДІЙ ТА ВЧИНКІВ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ: ФІЛОСОФСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Максимова А.Я.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТИЧНОГО ТРАНЗИТУ (НА ПРИКЛАДІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)

Набока Р.Ю.
ФОРМУВАННЯ ЦИРКУЛЯРНИХ МОДЕЛЕЙ СПОЖИВАННЯ: МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Положешна І.В.
ОПТИМАЛЬНА СТРУКТУРА ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЯК ШЛЯХ ДО ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ

Предко М.Є.
ВЗАЄМОДІЯ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК СКЛАДНИК АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ 3МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Балінський В.В.
СТАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

Хриков Є.М.
ВЗАЄМОДІЯ УНІВЕРСИТЕТІВ ТА ГРОМАД: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 4 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Гуляк О.В.
ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКОВОЮ ОСВІТОЮ

Фурдик В.Д.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ШТАТНА СТРУКТУРА МЕДИЧНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 5 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Оврамець В.
СТРАТЕГІЧНІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА МЕХАНІЗМІВ ЙОГО УПРАВЛІННЯ

Мошенець О.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Полякова О.В., Басенко К.О.
МОДЕЛЬ СУЧАСНОГО ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ВІДНОСИНАМИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

Кавилін О.А.
СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ГРОМАДЯНСЬКИМ СУСПІЛЬСТВОМ

Малишев К.В.
ОГЛЯД ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОДОЛАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ В СУСПІЛЬСТВІ

Вакулюк В.В.
НАПРЯМИ ВПЛИВУ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЛОГІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Сергієнко Л.В.
СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ УРБАНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Ігнатенко В. В.
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

Михайловська О.В., Косач І.А., Філіпова Н.В.
ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Баб’як О.В.
ПРОЦЕДУРИ ДЕРЖАВНОЇ АКРЕДИТАЦІЇ КУРОРТІВ УКРАЇНИ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЦІЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сокирко С.В.
ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Москалець І.М.
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ