Випуск 8/2018

Титул

Зміст

СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Карпюк С.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СУЧАСНОГО ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ ФЕНОМЕНА «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ» В КОНТЕКСТІ ПАРАДИГМАЛЬНИХ ОСНОВ ЙОГО ПРАКТИЧНОГО ЗДІЙСНЕННЯ

Кириченко Г.В.
ГЕНЕЗИС ТА ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТЕОРІЇ ІМІДЖУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В ІСТОРИКО-ЦИВІЛІЗАЦІЙНІЙ ПАРАДИГМІ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

Пугач В.Г.
ДЕРЖАВНИЙ АПАРАТ У ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІЙ КОНФІГУРАЦІЇ ВЛАДИ

СЕКЦІЯ 2 МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Вавренюк С.А.
МЕХАНІЗМ МОБІЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Горбата Л.П.
ГРОМАДЯНСЬКА ПАРТИСИПАЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІДКРИТОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

Запорожець Т.В.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ: ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ ДИСКУРСНОГО ПОЛЯ

Kostiuk T.О.
PUBLIC ADMINISTRATION AND BUSINESS CHALLENGES FOR HEIs: UKRAINIAN WAY AND INTERNATIONAL PRACTICE

Крилова І.І.
ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ В УКРАЇНІ

Марусіна Л.М.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОГО ДОСТУПУ ДО ОСВІТИ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Николаєва В.І.
ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

Циган В.В.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ У ВЗАЄМОДІЇ З РОБОТОДАВЦЯМИ

Ширинова Алия
К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ИНСТРУМЕНТОВ НЕТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЭД (ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) В КОНТЕКСТЕ ПРАВИЛ ВТО (ВСЕМИРНАЯ ТОРГОВАЯ ОРГАНИЦИЯ)

Шмагун А.В.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ ПРИРОСТУ ЗНАНЬ ДЕРЖАВНОЇ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ У СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

СЕКЦІЯ 3 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Мельничук Т.П.
ПРИНЦИП ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВАХ

СЕКЦІЯ 4 МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Бачевська І.П.
АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД (НА ПРИКЛАДІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Войцеховська О.В., Товсточуб Ю.В.
РОЛЬ ЛІДЕРСТВА В СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Філоненко В.С., Філоненко А.А.
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

СЕКЦІЯ 5 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Мартьянова Р.А.
УДОСКОНАЛЕННЯ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ШЛЯХОМ ЗАПРОВАДЖЕННЯ МІГРАЦІЙНОЇ АМНІСТІЇ ЯК ЧИННИКА ПРОТИДІЇ НЕЛЕГАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ

Шевчук І.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Шестаковська Т.Л.
ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ