Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 30/2022ТитулЗмістСЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Бурик З. М., Черняхівська В. В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ОПТИМІЗАЦІЇ РЕСУРСІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Вербановський В. В.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ СТРАТЕГІЇ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Габінет М. В.
П. НАТ ТА Р. БЕКОФ ПРО СТРАТЕГІЧНИЙ ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПУБЛІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Михайлова О. Г.
СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ ДЕРЖАВИ: ШЛЯХИ РОЗВИТКУ В УМОВАХ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

Чуба Н. В.
ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

СЕКЦІЯ 2МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Аніщенко М. А.
РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО ТА САМОВРЯДНОГО УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Бондаренко Л. І.
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Віховський О. О., Ковтун О. А.
ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ДЕФІНІЦІЇ «ПУБЛІЧНИЙ КОНТРОЛЬ» В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Волошка Є. М.
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКОЮ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В СИСТЕМІ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

Гарасим П. М., Воляник Г. М., Шутка С. Є.
ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Приходченко Л. Л., Лесик О. В.
УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: КЛАСИФІКАЦІЯ СВІТОВИХ МОДЕЛЕЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ

Селіванов С. В.
ІННОВАЦІЙНІСТЬ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Сич Л. І.
РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З ТРАНСПЛАНТАЦІЄЮ

Субчак О. С.
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ВИБОРЧИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Цимбал Б. М.
МЕХАНІЗМ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ОСОБИСТОСТІ: ЯКІСНО-НОВИЙ ВИМІР У СИСТЕМІ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІННОВАЦІЙ

СЕКЦІЯ 3МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Барбінова А. В.
МЕХАНІЗМ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В КОНТЕКСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ

Клименко А. С.
ФОРМУВАННЯ ҐЕНДЕРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ НАДАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ

Корнієнко О. С.
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ПРОЦЕС СИСТЕМНОЇ ПЕРЕБУДОВИ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Лаврінець І. О.
ОСНОВИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС: МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ

Невеселий В. В.
ВПРОВАДЖЕННЯ РЕІНЖИНІРИНГУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕСІВ ЯК ШЛЯХ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ГРОМАД

СЕКЦІЯ 4 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Запольський Л. Л., Бедратюк О. І., Бабенко Д. М., Ільїна Н. Є.
ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВОГО ПРОЦЕСУ У ДСНС УКРАЇНИ

Клименко Н. Г.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Костенко В. О., Горбаченко Ю. М.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УМОВАХ МИРНОГО ЧАСУ ТА ОСОБЛИВОГО ПЕРІОДУ

СЕКЦІЯ 5 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Дабіжа В.В.
ПОШИРЕННЯ «М’ЯКОЇ СИЛИ» ЯК СКЛАДОВОЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН: ТЕНДЕНЦІЇ СЬОГОДЕННЯ

Шестаковська Т. Л.
РОЗВИТОК СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ