Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 28/2022ТитулЗмістСЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Дьомін М.В.
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Куйбіда В.С., Шпекторенко І.В.
МЕТОДОЛОГІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: АСПЕКТИ ЇЇ СТРУКТУРИ, СПІВВІДНОШЕННЯ, ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ ЗАКОНІВ, ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ТА ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ

Кушко І.С.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС КОНГРЕСУ ТРУДОВОГО НАРОДУ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ ДОБИ ДИРЕКТОРІЇ

Чубінська Н.Б.
КЛЮЧОВІ ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ЗМІСТУ ТА СУТНОСТІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

СЕКЦІЯ 2 МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Базиляк Н.О., Парубчак І.О.
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ЧИННИКИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Базиляк Н.О.
ЕФЕКТИВНА ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА ІЗ СИСТЕМНИМ ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Бондарчук Н.В.
ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Борщук Є.М., Думяк Ю.Л.
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Brychko A.M.
PUBLIC QUALITY MANAGEMENT OF HEALTH CARE SERVICES

Васюк Н.О., Дузь О.М.
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ

Воробйов О.В.
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ РОЗВИТКУ ТА РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Гавриченко Д.Г.
ДЕРЖАВНІ МЕХАНІЗМИ НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ В МЕДИЧНІЙ ГАЛУЗІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ АСПЕКТ

Голдовський А.Г.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАКРІПЛЕННЯ ПРАВА НАРОДУ НА УЧАСТЬ У ЗАКОНОТВОРЧОСТІ

Клименко О.С.
СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ СУДОВО-МЕДИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ

Максимова А.Я., Аббасов С.
ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

Максимова А.Я., Слівінська Н.А.
РОЛЬ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ ЮРИДИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

Маслівець Г.Ю., Ігнатенко О.С.
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Ніколіна І.І., Герасимюк К.Х.
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ МУНІЦИПАЛЬНОЮ МЕДИЦИНОЮ

Олійник Р.Ю.
ПРАКТИКА ПРОЄКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ: ДОСВІД ЛАТВІЇ

Рибчич І.Є., Парубчак Г.Б.
ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ГРОМАДЯН НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Селіванов С.В.
ОСУЧАСНЕННЯ ПІДХОДІВ ДО МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ КЕРІВНИХ КАДРІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ЗМІН

Сотникова Л.В.
СВІТОВИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ У СФЕРІ ОБІГУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Ткачук Д.Г.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

Харечко Д.О., Парубчак І.О.
ЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ПАНДЕМІЇ У ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ СВІТОВИХ КРАЇН ЩОДО РИНКОВИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН У ПЕРІОД ГЛОБАЛЬНИХ КРИЗ

Харечко Д.О.
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИЙ ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНУ ПОЛІТИКУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ У СУЧАСНИЙ ПЕРІОД ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИХ ЗАГРОЗ

СЕКЦІЯ 3 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Байбородіна А.В.
РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ: ОЦІНКА, МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ В УКРАЇНІ

Плакса В.І.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ І СУДОВОЇ ВЛАДИ У РАЗІ НАБУТТЯ СУДДЕЮ ГРОМАДЯНСТВА ІНШОЇ КРАЇНИ

Сидоренко Н.С.
ДЕЯКІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕФОРМИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ 4 МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Барбінова А.В.
ВПЛИВ МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ

Клименко А.С.
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЯКОСТІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ НА РІВНІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

Літвак А.І.
САМООЦІНКА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНОСТІ КЕРІВНИКІВ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Тарасенко Т.М.
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ РЕПУТАЦІЄЮ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

СЕКЦІЯ 5 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Клочко О.А.
РОЛЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ВІЙСЬКОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Кулешов О.П., Пташка С.Д.
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ З ОХОРОНИ ДИПЛОМАТИЧНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ ТА КОНСУЛЬСЬКИХ УСТАНОВ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Пархоменко-Куцевіл О.І.
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ТА БОЙОВИХ ДІЙ

Таран Є.І.
ПОНЯТТЯ «НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА» У СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

СЕКЦІЯ 6 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Мошенець О.В.
ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Шестаковська Т.Л., Басенко К.О.
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Яровой Т.С.
ОСОБЛИВОСТІ КООРДИНАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ЗОВНІШНІХ ЗНОСИН: ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Вакулюк В.В.
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНСТИТУТІВ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ НА ЛОГІСТИЧНИХ ЗАСАДАХ

Сергієнко Л.В.
ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ТА МІСТ УКРАЇНИ

Михайловська О. В., Михайловський І.М.
ПЕРСПЕКТИВИ ПОШИРЕННЯ ІННОВАЦІЙ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ